Nasza placówka w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM” pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO). Obejmuje wsparciem ogólnorozwojowym dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

W ramach programu pomoc mogą uzyskać dzieci:

 • mieszkające w powiecie złotoryjskim,
 • w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej,
 • posiadające co najmniej jeden z dokumentów:
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka.

W ramach prowadzonej diagnozy udzielana jest rodzicom informacja dotycząca:

 • sytuacji rozwojowej dziecka,
 • właściwych dla dziecka form kompleksowej pomocy,
 • jednostek udzielających specjalistycznej pomocy.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia niepełnosprawnością specjaliści określają rodzaj zajęć którymi dziecko będzie objęte w Ośrodku (wwr, logopedia, fizjoterapia, integracja sensoryczna, psycholog, surdoterapia)