Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Informacje dodatkowe

Strona korzysta z wtyczki UserWay Website Accessibility Widget wykorzystującej dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie to umożliwia nam stale udoskonalać zgodność z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Menu dostępności może zostać włączone poprzez kliknięcie ikony menu dostępności, która pojawia się po prawej stronie lub skrótem klawiaturowym CTRL+U.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Jankowska.
 • E-mail: sekretariat@soszw.info
 • Telefon: 768783372

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi
 • Adres: Stanisława Staszica 2
 • E-mail: sekretariat@soszw.info
 • Telefon: 768783372

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście boczne (po prawej stronie od bramy wjazdowej) umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach, do sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przedszkola. Drugie wejście boczne do przedszkola (po prawej stronie od bramy wjazdowej) jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, zapewnia dostęp do pomieszczeń przedszkola oraz sali gimnastycznej. W pomieszczeniach przedszkola znajduje się łazienka i toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Od strony południowej budynku głównego zlokalizowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych, zapewniająca dostęp do wszystkich pięter budynku. Od parkingu przed budynkiem głównym do platformy prowadzi ścieżka dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Na terenie Ośrodka nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.

Do budynku Ośrodka można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Ośrodku nie ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.