Inspektor Ochrony Danych Osobowych : Artur Daniluk

kontakt : rodo@soszw.info

Klauzula informacyjna

Działając zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi, jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi (ulica St. Staszica 2, 59-500 Złotoryja).
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z powołanym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem korespondencyjnym Administratora lub adresem email: rodo@soszw.info
  3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz organizacyjnych wynikających z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 RODO; oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.