Zajęcia wczesnego wspomaganiem rozwoju przeznaczone są dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zajęć dziecko objęte jest opieką zespołu specjalistów w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju to przede wszystkim wielospecjalistyczne oddziaływania , które mają na celu zminimalizowanie trudności dziecka wynikających z jego zaburzeń. Liczba spotkań oraz rodzaj zajęć dobierane są indywidualnie, adekwatnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Zajęcia to także realna pomoc dla rodziców. W trakcie spotkań z terapeutami otrzymują oni wskazówki i instruktaż dotyczące pielęgnacji dziecka, prawidłowego karmienia, treningu czystości, ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje i wyrównujące dysharmonie w rozwoju.

Po przyjęciu dziecka na zajęcia, zespół specjalistów opracowuje dla niego Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju, mający zapewnić wszechstronny rozwój zgodnie z jego potencjałem rozwojowym.

Rodzaje zajęć WWR:

 • terapia logopedyczna
 • fizjoterapia
 • integracja sensoryczna
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
 • zajęcia z psychologiem
 • surdoterapia

Zajęcia WWR są realizowane w oparciu o następujące metody:

 • masaż Shantala,
 • stymulacje polisensoryczna,
 • terapie ręki,
 • ćwiczenia metodą W. Sherborne,
 • ćwiczenia metodą Knillów,
 • ćwiczenia metodą integracji sensorycznej,
 • zabawy rozwijające umiejętności społeczne,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • relaksacje,
 • zajęcia metodą Batii-Strauss,
 • ćwiczenia rytmizujące,
 • ćwiczenia umiejętności skupienia uwagi, ćwiczenia pamięci,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą,
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców,
 • trening bazowych umiejętności komunikacyjnych dr. Machoś,
 • program ruchowy nakierowany na odruchy pierwotne,
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC