Informujemy, że zapisy do szkół i placówek wchodzących w skład Ośrodka prowadzone są przez cały rok. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w niektórych oddziałach, zachęcamy do jak najszybszego załatwienia formalności.


W sprawach przyjęć na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub do przedszkola, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 768783372 lub bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka.


Dokumenty wymagane od kandydatów do Szkoły Podstawowej:

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej z podpisem rodziców/prawnego opiekuna kandydata,
Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
Dwie fotografie,
Uczniowie spoza Złotoryi mogą składać podanie o przyjęcie do grup wychowawczych (internatu).

Dokumenty wymagane od kandydatów do Szkoły Branżowej I stopnia:
(zawód – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

Podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I st. z podpisem kandydata oraz rodziców /prawnego opiekuna,
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
Dwie fotografie,
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie
(skierowania na badania wydaje szkoła),
Uczniowie spoza Złotoryi mogą składać podanie o przyjęcie do grup wychowawczych (internatu).

Dokumenty wymagane od kandydatów do Przysposabiającej do Pracy:

Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy z podpisem kandydata oraz rodziców /prawnego opiekuna,
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
Dwie fotografie,
Uczniowie spoza Złotoryi mogą składać podanie o przyjęcie do grup wychowawczych (internatu).