Od 25 maja rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klasy 8b, a od 1 czerwca dla pozostałych uczniów. Ponieważ wciąż istnieje duże zagrożenie epidemiczne, na terenie Ośrodka wprowadzone są dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz procedury postępowania w trakcie konsultacji. Poniżej znajdują się informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szanowni Rodzice,
Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klasy 8b, a od 1 czerwca pozostałym uczniom, uczestnictwo w konsultacjach na terenie Ośrodka. Konsultacje mają charakter dobrowolny (nie są obowiązkowe) dla uczniów. W trakcie konsultacji uczniowie mogą uzyskać informacje dotyczące :

 • aktualnie stosowanego zdalnego nauczania np. objaśnienia i instrukcje do korzystania ze stosowanych przez nauczycieli materiałów online,
 • wyjaśnienia w zakresie otrzymywanych wydrukowanych kart pracy,
 • wskazówki do wykonywania bieżących zadań,
 • informacje o materiałach dodatkowych pomocnych w nauce, przygotowaniu do egzaminu lub rozwijających zainteresowania przedmiotowe.

Ponieważ wciąż jest duże zagrożenie epidemiczne, w Ośrodku wdrożone są procedury bezpieczeństwa, jedna z nich przeznaczona jest dla rodziców. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie. Procedura dostępna jest poniżej

Uczestnictwo w konsultacjach wymaga również złożenia przez rodziców lub opiekunów deklaracji uczestnictwa (może być ustnie do wychowawcy klasy) oraz Oświadczenia związanego z niebezpieczeństwem zarażenia wirusem Covid-19. Oświadczenie należy złożyć do piątku do godziny.11.00 w tygodniu poprzedzającym konsultacje. Oświadczenie można złożyć w jeden z poniższych sposobów :

 • Poprzez pobranie, wydrukowanie i dostarczenia do Ośrodka (należy złożyć do pudełka na portierni) podpisanego Oświadczenia.

 • Poprzez pobranie, wydrukowanie i wysłanie zdjęcia podpisanego Oświadczenia do wychowawcy klasy.
 • Zapoznanie się z tekstem Oświadczenia poniżej i przesłanie sms’a na numer wychowawcy klasy o tekście „Zapoznałem się i akceptuję Oświadczenie dotyczące konsultacji„. Numer z którego wysyłany jest sms będzie traktowany jako numer kontaktowy, o którym mowa w Oświadczeniu.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

Oświadczam, że w dniu konsultacji na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi (w skrócie „Ośrodek”)

Mój syn/moja córka ………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 1. Jest zdrowy/zdrowa i nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 1. Nie miała/miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie.
 2. Nie jest uczulony na wszelkie środki dezynfekujące.

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Ośrodka, w celu odbycia konsultacji przedmiotowych, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Zostałem poinformowany o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tzn.:
  • Mimo wprowadzonych w Ośrodku obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
  • Zdaje sobie sprawę, że w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców, pracowników Ośrodka –zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
  • Jestem świadom, że w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, Ośrodek zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
  • W przypadku zakażenia lub jego podejrzenia wyrażam zgodę na izolację dziecka w gabinecie pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Ośrodka.
 3. Zostałem poinformowany, że w Ośrodku ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a w związku z tym opiekun lub inna osoba towarzysząca dziecku powinna przebywać poza terenem Ośrodka w czasie, gdy syn/córka odbywa konsultacje.
 4. Zadbam o wyposażenie dziecka w niezbędne materiały:
  • do zakrycia ust i nosa (np. maseczka, szalik),
  • do pisania (długopis, zeszyt lub kartka papieru).
 5. Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania godzin pobytu dziecka w Ośrodku zgodnie z harmonogramem konsultacji.
 6.  W trakcie pobytu dziecka w Ośrodku będę dostępny pod następującym numerem telefonu:……………………………………..
 7. Zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania wychowawcy klasy lub Dyrektora Ośrodka o jakichkolwiek zmianach w zakresie niniejszego Oświadczania.

Dziękujemy za zrozumienie!


Uczniu pamiętaj!
Wciąż istnieje duże ryzyko zarażenia bardzo groźnym wirusem. Przestrzegaj wszystkich zaleceń tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie, swojej rodziny i pracowników Ośrodka.
I. Przed przybyciem do Ośrodka:

Nie wybieraj się na konsultacje jeżeli w danym dniu zaobserwujesz u siebie następujące objawy:
a) gorączka
b) suchy kaszel
c) zmęczenie
Powiadom o tym rodzica lub opiekuna!

Suchy kaszel
Gorączka
Zmęczenie

Sprawdź w harmonogramie na stronie Ośrodka lub spytaj wychowawcy w jakich godzinach masz konsultacje.

Przygotuj sobie długopis, kartkę papieru lub notes.

Nie zabieraj ze sobą żadnych niepotrzebnych przedmiotów (maskotek, toreb, plecaków).

Obowiązkowo zasłoń usta i nos (najlepiej jak ubierzesz maseczkę ochronną)

Myj często ręce z użyciem mydła.

W drodze do Ośrodka zachowaj odległość od innych (co najmniej dwa duże kroki).

Myj ręce mydłem
Zasłaniaj usta i nos

Zawsze 2 duże kroki od innych

II. W Ośrodku:

Przyjdź do Ośrodka tylko i wyłącznie w wyznaczonych w harmonogramie godzinach.

Stale zachowuj dystans 2 kroków od innych osób (mów do innych uczniów: „Stań dwa kroki ode mnie”).

Przy wejściu do Ośrodka zdezynfekuj ręce (pojemnik stoi na okienku w portierni).

Załóż maseczkę, jeżeli nie masz swojej poproś panią w szatni o pomoc.

Udaj się do wskazanej klasy, zdezynfekuj ręce przy wejściu i zajmij miejsce wskazane przez nauczyciela.

III. W trakcie konsultacji:

Stale zachowuj dystans 2 kroków od innych osób. (mów do innych uczniów „Usiądź dwa kroki ode mnie”)

Bezwzględnie wykonuj polecenia nauczyciela.

Nie wymieniaj się z innymi żadnymi przedmiotami.

Nie wyciągaj telefonu z kieszeni. Korzystanie z telefonów jest zabronione.

Staraj się jak najmniej dotykać swojej twarzy.

Jeżeli źle się poczujesz – natychmiast zgłoś to nauczycielowi.

IV. Po konsultacjach:

Jeżeli korzystałeś z jednorazowych rękawiczek lub maseczek, wrzuć je do specjalnie oznaczanego kosza na śmieci. Jeśli go nie widzisz poproś nauczyciela o pomoc.

Po zakończonych konsultacjach opuść teren Ośrodka.

W drodze do domu zachowaj odległość od innych (co najmniej dwa duże kroki).

Nauczycielu pamiętaj!
Konsultacje z uczniami odbywają się w okresie zagrożenia epidemicznego, wciąż istnieje duże zagrożenie zakażeniem wirusem Covid-19. Zachowaj wszelkie środki ostrożności – najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów, Twoje i pracowników Ośrodka.
I. Przed rozpoczęciem konsultacji:

 1. Jeżeli w dniu konsultacji występują u Ciebie jeden z następujących objawów:
  a) gorączka
  b) suchy kaszel
  c) zmęczenie
  Pozostań w domu i jak najszybciej powiadom o nieobecności Dyrektora Ośrodka.
 2. Sprawdź w harmonogramie kiedy i z kim masz konsultację. Harmonogram może się stale zmieniać w zależności od zainteresowania uczniów.
 3. Jeżeli jest taka potrzeba przygotuj indywidualne (jednorazowe) materiały dla uczniów.
 4. Odbierz z sekretariatu Ośrodka środki indywidualnej ochrony osobistej – przyłbicę i rękawiczki jednorazowego użytku.
 5. Upewnij się, że w klasie nie ma przedmiotów, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 6. Sprawdź czy w klasie jest pojemnik z płynem dezynfekującym, chusteczki jednorazowe lub ręczniki papierowe oraz specjalnie oznaczony, zamykany pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej.
  II. W trakcie konsultacji:
 7. Wskaż uczniom miejsca pracy zachowując co najmniej 1,5 odległości od ławek.
 8. Przypomnij uczniom, że korzystanie z telefonów jest bezwzględnie zakazane.
 9. Pilnuj aby uczniowie nie wymieniali się żadnymi przedmiotami, napojami itp.
 10. Jeżeli w trakcie konsultacji uznasz to za potrzebne, poproś uczniów o umycie lub zdezynfekowanie rąk.
 11. Wszelkie przejawy łamania środków bezpieczeństwa natychmiast zgłaszaj Dyrektorowi Ośrodka.
 12. Jeżeli zamierzasz rozdawać uczniom indywidualne materiały ubierz rękawiczki jednorazowe.
 13. Jeżeli zaobserwujesz u ucznia objawy zarażenia Covid-19 postępuj zgodnie z „Procedurą izolacji osoby podejrzanej o zarażenie Covid-19”.
  III. Po konsultacjach:
 14. Po zakończonych konsultacjach zużyte środki ochrony osobistej wyrzuć do specjalnie oznaczonego, zamykanego pojemnika na zużyte środki ochrony osobistej.
 15. Jak najszybciej udaj się do kolejnej klasy zachowując dystans społeczny od pozostałych uczniów i pracowników.